Wydrukuj tę stronę

Misja Fundacji Herberta

 

Fundacja-Herberta---o-fundacji---misja


 

 

Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta, która stanowi część polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

Cele fundacji:

 

• upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta;
• popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą;
• wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej w zakresie związanym z literaturą współczesną, umiejętnościami pisarskimi oraz poetyckimi i dziennikarskimi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności literackich i humanistycznych młodzieży;
• propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej;
• promowanie przekładu wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce;
• działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

• ustanowienie Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, przyznawanej w dziedzinie poezji, a także – w drugiej kolejności – eseistyki, przekładu oraz edytorstwa;
• przyznawanie stypendiów, szczególnie dla wybijających się młodych poetów, pisarzy, tłumaczy oraz edytorów, a także dla badaczy twórczości Zbigniewa Herberta;
• organizowanie i wspieranie konkursów literackich, spotkań autorskich z czytelnikami, festiwali literackich, konferencji i odczytów związanych z celami Fundacji;
• skupianie środowisk wokół kultury, w szczególności propagowanie idei czytelnictwa oraz upowszechniania poezji, literatury i krytyki literackiej – poprzez organizowanie i wspieranie konferencji naukowych i warsztatów;
• organizowanie intelektualnej wymiany międzynarodowej pomiędzy poetami, pisarzami, krytykami oraz animatorami życia literackiego z innych krajów, zwłaszcza poprzez tworzenie lub wspieranie interaktywnych projektów internetowych;
• przyznawanie specjalnych wyróżnień dla twórców projektów internetowych poświęconych literaturze;
• przyznawanie wyróżnień i nagród osobom działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji literatury oraz udzielanie wsparcia przedsięwzięciom zgodnym z celami Fundacji;
• rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami realizującymi cele tożsame z celami Fundacji w kraju i za granicą;
• działalność wydawniczą, zwłaszcza w zakresie popularyzacji celów, osiągnięć i zamierzeń Fundacji;
• popieranie działań mających na celu ochronę praw autorskich przysługujących twórcom do ich własnej twórczości;
• utrzymywanie więzi i współpracę z placówkami, zwłaszcza szkolnymi, noszącymi imię Zbigniewa Herberta;
• współpracę z instytucjami, w posiadaniu których znajdują się dobra spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta, w szczególności z Biblioteką Narodową w Warszawie;
• współpracę z książnicami i placówkami bibliotecznymi oraz bibliotekami i archiwami cyfrowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji.